De patiënten goed kennen is essentieel voor de veiligheid.

Voor de medewerkers is het individuele signaleringsplan een instrument om risicogedrag van de patiënt vroegtijdig op te kunnen merken, op tijd in te kunnen grijpen en zo te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan.

Behandelplan


Hoe de behandeling wordt vormgegeven, staat beschreven in het behandelplan. Dit plan wordt opgesteld door een hoofdbehandelaar en uitgevoerd door een multidisciplinair behandelteam. De behandeling in een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) is altijd gebaseerd op een aantal pijlers, namelijk therapie om gedragsverandering te bewerkstellingen, dagbesteding (scholing, werk, vrijetijdsbesteding) en het sociotherapeutisch milieu of leefmilieu, waar patiënten de vaardigheden die ze tijdens de therapie aanleren kunnen oefenen.

Voor veel patiënten is medicatie onderdeel van de behandeling. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij patiënten met psychotische stoornissen. Maar ook bij verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek of in de zedenbehandeling kan medicatie een ondersteunende rol vervullen.

Het behandelplan wordt periodiek besproken. Behandeldoelen worden dan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het behandelplan bestaat uit een aantal deelplannen:

Sociotherapeutisch zorgplan
In het sociotherapeutisch zorgplan staan de aandachtspunten voor het gedrag van de patiënt op de woonafdeling. Hoe gaat hij met zichzelf, medepatiënten, medewerkers en zijn kamer om?

Plan therapeutische disciplines
In dit plan beschrijft iedere therapeut wat de doelstelling van een bepaalde therapie of training is.

Werk- en/of scholingsplan
In dit plan wordt beschreven welke mogelijkheden de patiënt heeft om te werken en/of een opleiding te volgen. Op basis van zijn (aan te leren) kennis en vaardigheden worden de doelstellingen vastgesteld.

Financieel en schuldsaneringsplan
Het financieel plan geeft aan hoe de patiënt zijn geld wekelijks besteedt (spaargeld, het bedrag dat de patiënt per week kan opnemen en eventueel een bedrag voor schuldsanering). Als een patiënt schulden heeft, wordt bekeken hoe hij deze kan aflossen.

Signaleringsplan
In het kader van het voorkomen van recidive is het van groot belang dat de patiënt zelf een dreigende crisis kan herkennen. Het signaleringsplan leert de patiënt zijn gedrag onder controle te krijgen door waarschuwingssignalen die wijzen op risicogedrag in een vroeg stadium te herkennen. Voor de medewerkers is het signaleringsplan een instrument om risicogedrag vroegtijdig op te merken, op tijd in te grijpen en zo te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan.

Verlofplan
Tijdens de eerste fase van de behandeling heeft een patiënt geen verlof. Een patiënt krijgt pas verlof als er geen direct delictgevaar meer aanwezig is en als het past binnen zijn behandeling. In het verlofplan wordt beschreven wat de doelen zijn van het verlof.

Terugvalpreventieplan
Tijdens de laatste fase van de behandeling is er veel aandacht voor het normaliseren van de leefomstandigheden en het weer opbouwen van een maatschappelijk bestaan. In het terugvalpreventieplan worden de valkuilen en de risico’s beschreven die mogelijk weer tot delictgedrag kunnen leiden.

Delen via