Per jaar zijn er in Nederland ongeveer 70.000 verloven van tbs-patiënten (alléén onbegeleid en begeleid verlof). Het aantal onttrekkingen vanuit (on)begeleid verlof (niet op de afgesproken tijd terugkeren van verlof of niet op de afgesproken plaats zijn) in 2018 was 11. Daarnaast waren er 19 onttrekkingen vanuit transmuraal en proefverlof. Keert een patiënt niet op de afgesproken tijd terug van zijn verlof, dan wordt zijn verlofmachtiging één jaar ingetrokken.

 

Video

In het Project 'Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen' werken gemeentes en fpc's samen als het gaat om terugkeer van tbs-patiënten in de samenleving. In deze video wordt uitgelegd wat deze samenwerking betekent. Ook wordt een goed beeld gegeven van het verlofproces.

Verlofcriteria


Verlof is een noodzakelijk onderdeel van de behandeling van de patiënt. Zonder verlof is het niet mogelijk de patiënt voor te bereiden op een veilige en gefaseerde terugkeer in de samenleving of doorstroom naar een vervolginstelling met meer vrijheden.

Verlof wordt ingezet om de in het fpc geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen en om te toetsen hoe de patiënt reageert op prikkels die er in het fpc niet zijn. Een patiënt krijgt pas verlof als er geen direct delictgevaar meer aanwezig is en als het past binnen zijn behandeling. In het verlofplan wordt beschreven wat de doelen zijn van het verlof.

De toekenning van verlof bestaat uit een aantal stappen.

  1. Het fpc waarin de patiënt verblijft, schrijft een verlofaanvraag. Deze aanvraag wordt besproken in de interne verloftoetsingscommissie. Na deze intercollegiale toets stuurt het fpc de verlofaanvraag naar de Verlofunit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
  2. De Verlofunit van DJI beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de formele vereisten zoals vastgelegd in het Verloftoetsingskader Tbs. Als aan de vereisten is voldaan en de stukken compleet zijn, zendt de Verlofunit de aanvraag naar het Adviescollege Verloftoetsing Tbs. Als er stukken ontbreken, worden deze bij het fpc opgevraagd.
  3. Het adviescollege toetst de verlofaanvragen. Daarbij besteedt het college onder meer aandacht aan het indexdelict, de delictanalyse, de diagnostiek, het behandelplan dat het fpc voor ogen heeft en de plaats van het verlof daarbinnen, de risicoanalyse en het risicomanagement. Het adviescollege houdt een aanvraag aan, als er informatie ontbreekt die van belang is voor het verstrekken van een advies. Het adviescollege motiveert haar adviezen aan de hand van de hiervoor genoemde onderwerpen en brengt advies uit aan de minister van Justitie en Veilgheid. Het advies van het college is positief of negatief. Het advies wordt aan het hoofd van de Verlofunit gestuurd die namens de minister de uiteindelijke beslissing neemt.
  4. De toets die het hoofd van de Verlofunit daarbij uitvoert, is een marginale. Het hoofd van de Verlofunit kan van een positief advies van het college afwijken. Daarvoor moet wel een motivatie gegeven worden. Als het hoofd van de Verlofunit negatief beslist na een positief advies van het college, is er sprake van een contraire beslissing. Een negatief advies van het adviescollege moet worden overgenomen.

Bovenstaande stappen worden voor iedere nieuwe fase in het verloftraject opnieuw doorlopen.

Delen via