Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Advocatuur betrokken bij behandelimpasse

Pilot ‘Bemiddeling door de advocaat’ van start


Op 8 november 2013 vond de conferentie ‘Recht en TBS’ plaats in Lunteren. Op deze conferentie zijn er tussen de Dienst Forensische Zorg, het forensische veld (de fpc’s en fpk’s) en de strafrechtketen (advocatuur, rechterlijke macht en OM) afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de tbs-behandelduur afneemt. Een kortere behandelduur is uiteraard alleen haalbaar wanneer dit vanuit veiligheidsoogpunt verantwoord is.

Advocaat bij (behandel)gesprek
Eén van de afspraken die gemaakt zijn, is dat tijdens een pilot van twee jaar de advocaat bij de behandeling van zijn cliënt wordt betrokken wanneer de behandeling stagneert of dreigt te stagneren. Achterliggende gedachte is dat door de aanwezigheid van de advocaat bij een (behandel)gesprek de voortgang van de behandeling gestimuleerd kan worden. Dat zal met name zo zijn wanneer er sprake is van een (dreigende) behandelimpasse en een daarmee gepaard gaand structureel verschil van inzicht tussen de tbs-patiënt en het fpc/de fpk.

Doelstelling
Doel van het gesprek is ten eerste de behandelimpasse te voorkomen of te doorbreken. Tweede doelstelling is dat tijdens het gesprek realistische verwachtingen over de periode na de eerstkomende verlengingszitting worden besproken.

Een gesprek tussen tbs-patiënt, advocaat en fpc/fpk kan ook plaatsvinden wanneer de patiënt al langer dan tien jaar een tbs-behandeling volgt.

Voorwaarde
Het gesprek vindt alleen plaats wanneer alle drie de gesprekspartners ermee instemmen. Ook moet het voorafgaand aan het gesprek duidelijk zijn waarover afspraken gemaakt moeten worden. Het gaat dan om afspraken die moeten leiden tot het doorbreken/voorkomen van de behandelimpasse. Deze afspraken worden concreet en controleerbaar vastgelegd en er wordt afgesproken op welke wijze de voortgang wordt bewaakt.

Pilot
De pilot is gestart in september 2014 en wordt na twee jaar geëvalueerd. Op grond van de eerste signalen worden goede resultaten van de pilot verwacht.

De pilot is een concreet resultaat van de bijeenkomst in Lunteren en illustratief voor de samenwerking in de keten.


TBS Nederland, november 2014


Delen via