Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Manifest tbs-advocaten ‘Verbetering tbs’; reactie TBS Nederland

Het bestuur van de vereniging van TBS-advocaten heeft onlangs een Manifest opgesteld waarin ze verbeterpunten voor het tbs-systeem benoemen. Doel is het tbs-systeem te optimaliseren, zodat tbs aantrekkelijker wordt voor potentiële tbs-gestelden met als gevolg dat zij vaker meewerken aan Pro Justitia-onderzoek.

TBS Nederland onderschrijft in grote lijnen de verbeterpunten. Toch zijn er nog wel enkele nuances aan te brengen, die we hieronder per aangedragen verbeterpunt benoemen. (Het is aan te raden eerst het Manifest te lezen.)

 1. Verklein de politieke bemoeienis 
  (De advocaten geven aan dat de minister zich te veel met het tbs-systeem bemoeit)

  Reactie
  De verloftoetsing gebeurt door het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) dat bestaat uit psychiaters/psychologen en juristen. Het AVT is een onafhankelijk college dat alle verlofaanvragen van tbs-gestelden inhoudelijk toetst en dat vervolgens een advies uitbrengt aan de minister van Rechtsbescherming. Slechts bij hoge uitzondering wijkt de minister af van het advies van het AVT.

  De Landelijke Adviescommissie Plaatsing longstay forensische zorg (LAP) bestaat eveneens uit onafhankelijke deskundigen, die beoordelen of een patiënt (on)terecht wordt voorgedragen voor een plaats voor langdurige zorg. Ook hier zal de minister bij hoge uitzondering afwijken van het advies van de LAP.

  Dat er ‘regelmatig debatten in de Tweede Kamer plaatsvinden waarbij de minister op het matje wordt geroepen naar aanleiding van incidenten’, is correct. Dit leidt echter met name tot imagoschade voor het tbs-stelsel, wat ongetwijfeld van invloed is op het aantal verdachten dat weigert mee te werken aan Pro-Justitia rapportage. De laatste jaren heeft dit niet geleid tot incidentenwetgeving. Vanzelfsprekend is het uitermate onwenselijk dat beleid geformuleerd wordt op basis van emoties in plaats van op basis van de realiteit.

 2. Vergroot de rechterlijke bemoeienis
  (De advocaten geven onder meer aan dat onderzocht zou moeten worden of de rechter iets kan zeggen over de duur van de tbs-maatregel; in de media gaven ze aan de rechter de mogelijkheid te willen geven om tbs met verpleging voor bepaalde duur op te leggen)

  Reactie 
  De gemiddelde behandelduur is vanaf 2005 opgelopen van gemiddeld 5 jaar naar 11 jaar in 2013. Dit had tot gevolg dat advocaten hun cliënten adviseerden niet mee te werken aan de Pro Justitia-rapportage en rechters minder snel tbs oplegden. De tbs-sector heeft er vervolgens hard aan gewerkt om de gemiddelde behandelduur van circa 11 jaar in 2013 terug te brengen naar 7,2 jaar in 2017. Deze kortere behandelduur was mogelijk door de verlofprocedures efficiënter in te richten. TBS Nederland is van mening dat de behandelduur niet (veel) korter kan.

  Het van tevoren vastleggen van de tbs-behandelduur acht TBS Nederland niet wenselijk. Dit zou betekenen dat patiënten bij wie de behandeling voorspoedig verloopt langer dan nodig behandeld worden. Patiënten bij wie de behandeling nog niet voldoende effect heeft gehad zouden terugkeren naar de samenleving met een te grote recidivekans.

  Daarnaast is de verwachting dat bij een vaststaande behandelduur een groep patiënten niet meewerkt aan de behandeling, omdat de behandelprogressie dan losstaat van de behandelduur.

 3. Pak het grote verloop in behandelaren, personeel en wachtlijsten TBS-klinieken aan
  Het werven en behouden van gekwalificeerde medewerkers is inderdaad een probleem in de tbs-sector. Dit geldt overigens voor de gehele ggz. Inmiddels is DJI een onderzoek gestart naar de werkdruk en de veiligheid binnen de forensische zorg.

 4. Zorg voor betere door- en uitstroming van tbs-gestelden
  Uitstroommogelijkheden zijn vooral lastig voor bepaalde groepen binnen de tbs, zoals mensen met autistische stoornissen, zedenproblematiek of een verstandelijke beperking. Deze mensen met complexe problematiek dienen ook na de tbs professioneel begeleid te worden.

 5. Meer maatwerk in het verlofstelsel
  Het laatste punt van het Manifest onderschrijven wij volledig.

  12 januari 2018


Delen via