Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Ongeoorloofde afwezigheid Tbs-patiënten in 2015

Uit de jaarcijfers van het ministerie van Veiligheid & Justitie blijkt dat in 2015 44 tbs-patiënten in totaal 49 keer ongeoorloofd afwezig (OA) waren. Ongeoorloofd afwezig wil zeggen dat een patiënt niet op de afgesproken tijd terugkeert van zijn verlof of dat de patiënt zich niet op de afgesproken plaats bevindt. Het aantal verlofbewegingen (landelijk) lag in 2015 rond de 50.0001). Dit betekent dat er in 0,1% van de verloven sprake was van een OA.

Alle 44 tbs-patiënten zijn terug in het fpc (tbs-kliniek). In 32 gevallen was dat binnen 24 uur. Is een patiënt langer dan 24 uur afwezig, dan wordt de verlofmachtiging een jaar lang ingetrokken tenzij er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn om deze maatregel niet te nemen. In 2015 is deze regel 13 keer toegepast vanwege ongeoorloofde afwezigheid. Bij 36 van de 49 OA’s is de verlofmachtiging niet ingetrokken, omdat de ongeoorloofde afwezigheid niet als ernstig werd beoordeeld en deze niet heeft geleid tot terugval in risicogedrag.

In drie gevallen heeft iemand tijdens verlof een nieuw strafbaar feit gepleegd. Deze tbs-patiënten zijn aangehouden en in voorlopige hechtenis gesteld. Een OA wordt echter ook geregistreerd wanneer iemand de tijd is vergeten of de weg niet terug kan vinden en zich daardoor niet op de afgesproken plaats bevindt.

In de onderstaande tabel is het aantal ongeoorloofde afwezigheden (OA) ten opzichte van het aantal tbs-gestelden met een verlofmachtiging sinds 2011 uiteengezet. Een verlofmachtiging wil zeggen dat een patiënt toestemming van het ministerie heeft om voor (begeleid) verlof. Dit kan zijn 1x per maand, 1x per week of zelfs meerdere keren per dag.

Jaar  Machtigingen  OA  Percentage
2011 1185 37 3,12%
2012 1219 56 4,59%
2013 1174 35 2,98%
2014 1110 39 3,51%
2015 976 49 5,02%
TOTAAL 5664 216 3,81%


Jaarlijks fluctueert het percentage OA’s enigszins vanwege de kleine aantallen, maar het aantal blijft zeer beperkt ten opzichte van het totaal aantal verlofbewegingen.

Verlofbeleid
Verlof is een belangrijk onderdeel bij de resocialisatie van tbs- patiënten. Naast het doel bescherming van de maatschappij zijn fpc’s belast met de taak tbs-patiënten zodanig te behandelen dat zij op een veilige manier kunnen terugkeren in de samenleving. Door het stapsgewijs toestaan van vrijheden kan op een verantwoorde wijze toegewerkt worden naar terugkeer in de samenleving en worden de maatschappelijke risico’s tot een minimum beperkt. Dit verlofbeleid is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde risicotaxatie-instrumenten. Verlof wordt alleen verleend indien de behandeling en de veiligheid dit toelaten. Hierbij is een belangrijke rol toebedeeld aan het onafhankelijke Adviescollege Verloftoetsing TBS, dat adviseert over de veiligheid bij aanvragen voor tbs-verlof.


1) Voor patiënten die in de laatste fase van hun behandeling buiten de muren van de fpc’s wonen wordt één verlof per dag geteld. Deze patiënten gaan in werkelijkheid vaak meerdere keren per dag op verlof. Het aantal verlofbewegingen is dus nog aanzienlijk hoger dan 50.000.

Delen via