Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Reactie TBS Nederland op Rapport RSJ ‘Langdurig in de tbs’

In het rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is nagegaan welke factoren bijdragen aan stagnatie in de door- en uitstroom van langdurig tbs-gestelden. Aanleiding voor het rapport was dat TBS Nederland onder de aandacht heeft gebracht te worstelen met de door- en uitstroom van langdurig tbs-gestelden. Het gaat hierbij om tbs-gestelden met een behandelduur van 8 jaar en langer. Het rapport geeft meerdere aanbevelingen over dit onderwerp.

Herkenbaar
Voor TBS Nederland zijn de zaken die worden aangehaald in het rapport herkenbaar. Een aantal knelpunten dat genoemd wordt, wordt door de verschillende betrokkenen zoals TBS Nederland, de verschillende instellingen, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, DJI, de reclassering, de advocaten en andere betrokkenen inmiddels opgepakt of staat op de agenda.

Er worden stappen gezet
De personele problemen worden bijvoorbeeld aangepakt in een landelijke taskforce Forensische Zorg welke hier al enige tijd gericht mee aan de slag is. De acties die de taskforce onderneemt, zorgen naar verwachting voor een positieve stimulans voor de forensische zorg op dit punt. Het blijft wel een uitdaging binnen de huidige krappe arbeidsmarkt.

De beleidsmaatregel die voorschrijft dat een patiënt gedurende een jaar niet op verlof mag, na een onttrekking van langer dan 24 uur, is onder andere onderwerp van gesprek in het programma voor de forensische zorg met het Ministerie.

De zorgconferenties met alle betrokken partijen rondom een tbs-patiënt worden steeds vaker ingezet. De ervaringen hiermee zijn positief. Door te overleggen met alle partijen die betrokken zijn bij een tbs-patiënt kan de behandeling een nieuwe impuls krijgen.

Hoe nu verder?
TBS Nederland streeft er met alle partijen naar om de door- en uitstroom van deze groep zoveel mogelijk te verbeteren. We verwachten dat de genoemde knelpunten snel minder bepalend zullen zijn voor de behandelduur.

Rapport Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 
Lees het rapport

Infographic RSJ

Delen via