Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Succesvolle tweede conferentie ‘Recht & tbs’

Op uitnodiging van TBS Nederland en de Directie Forensische Zorg vond op vrijdag 21 november 2014 de tweede werkconferentie ‘Recht & tbs’ plaats. Tijdens de eerste conferentie in november 2013 zijn concrete afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in het ‘Manifest van Lunteren’. Deze afspraken (actiepunten) moeten ertoe leiden dat het vertrouwen in de tbs hersteld wordt en dat het tbs-systeem een nieuwe impuls krijgt.

Op de tweede werkconferentie stonden de behaalde resultaten van de in het Manifest vastgelegde afspraken centraal en lag de focus op het optimaal benutten van de tbs-maatregel. Alle betrokken disciplines (rechters, officieren van Justitie, advocatuur, NIFP, Reclassering, ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Forensische Zorg en afgevaardigden van de forensisch psychiatrische centra (FPC’s)) waren vertegenwoordigd. De rol van dagvoorzitter werd vervuld door John Nijhuis (directeur FPC Oldenkotte). 

Bij de bespreking van de resultaten bleek onder meer de pilot, waarin driegesprekken worden gevoerd tussen tbs-gestelde, FPC en de advocaat om een behandelimpasse te voorkomen, zeer succesvol!

Michel Groothuizen (plv. DG Jeugd en Sanctietoepassing) informeerde de aanwezigen over de voortgang van de ‘Taskforce Verkorten Behandelduur TBS’. Op 22 december wordt het definitieve voorstel van de Taskforce aangeboden aan staatssecretaris Teeven.

Goof van Gemert (Directeur Forensische Zorg) benadrukte het belang van het verhogen van het aantal tbs-opleggingen voor de toekomst van het tbs-stelsel. Tbs is een succesvolle maatregel. Er blijken grote regionale verschillen te zijn in het aantal aangevraagde onderzoeken naar de psychische gesteldheid van delictplegers. Onderzocht gaat worden hoe dit komt.

Tot slot zijn er op de tweede werkconferentie zichtbare resultaten geboekt en was er overeenstemming over het feit dat transparantie en uitwisseling nodig zijn. Suggesties voor het verbeteren van de tbs-maatregel zijn genoteerd en geagendeerd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • In het kader van een verlengingszitting niet alleen de verlengingsadviezen, maar ook de adviezen van de Landelijke Adviescommissie Plaatsing Longstay Forensische Zorg (LAP) en het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVT) meesturen.
  • Wederzijdse werkbezoeken aan FPC's, OM, ZM en NIFP organiseren.
  • De planning van rechtszaken beter afstemmen met de betrokken deskundigen.
  • Behandelaren trainen in het deelnemen aan zittingen.
  • Een kenniskaart ‘Juridische handleiding’ voor het NIFP opstellen. 

Alle betrokkenen zijn zeer gemotiveerd en positief gestemd. In 2015 staan regionale werkbezoeken hoog op de agenda en zal de werkconferentie een vervolg krijgen.

TBS Nederland, december 2014

Delen via